องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนุชา จินดาวณิชย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 081-8532535
นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 081-9325359
นางสาววิราวรรณ สุทธิประทีป
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4928246
นายโชคภิวัฒน์ กุศลสร้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-2449787
นางสาวอโณทัย ทองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9910147