ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลำโพงเสียงตามสายสาธารณะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง