องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด : เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ โดยแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น วันนี้เรามาดูกันเรื่อง… #ความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พื้นที่สีเขียวมีคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้ #ด้านสิ่งแวดล้อม **เป็นที่อยู่อาศัยของ นก ปลา แมลง และสัตว์อื่นๆ และเป็นช่องทาง หรือ ทางสีเขียวเชื่อมโยงแหล่งที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน **ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ช่วยดูดซับน้ำฝนไหลบ่า จึงช่วยปรับปรุงระบบการระบายน้ำได้ดี ต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับมลภาวะอากาศ **พืชพรรณในพื้นที่สีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมือง ที่เกิดจาก Urban Heat Island Effect โดยการให้ร่มเงาพื้นผิวที่ดูดซับความร้อน ในสภาพแวดล้อมเมืองโดยตรง และ โดยทางอ้อมโดยการทำความเย็นจากกระบวนการ ระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration –ET) **มีการศึกษาพบว่าต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับผนังอาคารสามารถ ช่วยลดอุณหภูมิผนังได้ถึง 17 องศาเซลเซียส มีผลให้สามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึง 50% พื้นที่สีเขียวสามารถลดเสียงรบกวนลงได้ โดยอาศัยพุ่มใบที่หนาทึบของไม้ยืนต้นและ ไม้พุ่มช่วยดูดซับเสียง **นอกจากนั้น พื้นที่สีเขียวและพืชพรรณ ยังเป็นดัชนีชี้วัดระดับสุขภาพของระบบนิเวศอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา ของชุมชนอย่างสำคัญ #ด้านสังคม **เป็นแหล่งนันทนาการของชุมชน เป็นที่เล่น ที่ชุมนุม ที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย และใจของคนในชุมชนทุกเพศ วัย **ช่วยเพิ่มคุณค่าทางสังคมของชุมชน **พื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งเชื่อมโยงผู้คนให้ได้สัมผัสกับ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน #ด้านเศรษฐกิจ **โดยตรง จากการสร้างงาน เนื่องจากพื้นที่สีเขียว ที่มีคุณภาพต้องการการจัดการที่ดี มีการดูแลรักษาย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการอัตรากำลังและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก **โดยอ้อม เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่สีเขียวมักจะมีราคาที่ดินสูง อีกทั้งพื้นที่สีเขียวมักจะมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถทำเงินรายได้ให้แก่ชุมชน
ผู้โพส : admin